۲۰۱۵ برنامه دوشنبه ۱۱ ماه می

موضوع : نگاهی به ویتنام گذشته و حال، گزارش سفری در ماه مارس
سخنران : فرشید مقیمی

معرفی نامه مختصر فرشید مقیمی  ـ آپریل سال فرشید۲۰۱۵

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبری سازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای در ایران و امریکا مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگتن بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا کنون به عنوان
استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن میباشد

فرشید عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران از سال ۱۹۸۶ بوده و شش دوره در هیات مدیره کانون بوده است. در حال حاضر نیز او یکی از اعضای پنج نفره هیات مدیره کانون میباشد
فرشید و همسرش آنت در ماه مارچ امسال سفری هیجده روزه به ویتنام داشته اند
سخنرانی “نگاهی به ویتنام دیروز و امروز” دستاورد این سفرمیباشد