دو ویدئو از بخش پرسش و پاسخ سخنرانی فرامرز رفیعی

مفهوم طبقه کارگر

 از نگاه ایدئولوژیک ایجاد تشکیلات مستقل کارگری ممکن نیست