ویدئوی سخنرانی دکتر کیارش آرامش

تأثیر سروده های حافظ در اندیشه و رفتار ایرانیان، ۹ مارس، کیارش آرامش