برنامه دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۵

mehdiموضوع سخنرانی : مدرنیته و ولایت فقیه
سخنران : دکتر مهدی ناظر
دکتر مهدی ناظر، عضو کانون دوستداران
فرهنگ ایران، استاد 
دانشگاه و طرفدار
حقوق بشر میباشند