برنامه دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۱۵

موضوع : جرائم و مجازات در اسلام
سخنران : عزت مصلی نژاد

عزت مصلی نژادعزت مصلی نژاد دارای درجه دکترا  دررشته اقتصاد سیاسی است.  او به عنوان قربانی شکنجه درایران درسال 1985وارد کاناداشد. اودرمونترال به عنوان عضو مؤسس مرکزهمکاریهای فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت نمود. عزت درسال 1991 ازمونترآل به تورنتورفت وبه عنوان تحلیل گرومدافع حقوق پناهندگی درمزکزژزوئیتی مشغول به کارگردید. اودرحال حاضربه عنوان تحلیل گر، محقق وکارشناس ارشد “مرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه” کارمی کند. او به صورت نیمه وقت درکالج “سه نه کا” نیزتدریس می کند. ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت شورای نویسندگان مجله ی اخبارپناهندگی وکمک درتأسیس کانادائی برای عدالت بین المللی است. عزت دررابطه با حقوق بشروحقوق پناهندگی به کشورهای ذیل سفرکرده است: آمریکا، مکزیک، رواندا، سویس، اتریش، نیجریه، اوگاندا، تایلند، هند وقبرس. اودرمجله آننگردرتبعید مقالات طنزآمیزمنتشرکرده است وازسال 1992 (زمان تاسیس روزنامه شهروند درتورنتو) دراین نشریه قلم می زند. او مؤلف کتابهای ذیل است: اقتصاد سیاسی نفت درایران” (1996)، “شکنجه درعصرترس” (2005)، انقلاب خمینی وانقلاب حسینی (2008)، “ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان” (2012) و “جراینم ومجازات دراسلام” (2014