مجمع عمومی میاندوره ای، و مجمع عمومی سالیانه

گزارش نتایج انتخابات هیئت مدیره سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۱۷ جون دوهزار ونوزده

گزارش کمیته سخنرانی به مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۱۸، مسئول کمیته: محمد برقعی

گزارش دکترمحمداقتداری، رئیس‌جلسه مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۷

گزارش کمیته سخنرانی به مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵می ۲۰۱۷

گزارش کمیته فنآوری به مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵ می ۲۰۱۷

باز گشائی مجمع عمومی سالیانه مورخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵ توسط فرشید مقیمی

نتیجه انتخابات

نتیجه انتخابات مورخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵

نتیجه انتخابات در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵

…………………………………………..

گزارش کمیته فنآوری به مجمع عمومیمورخ اول جون ۲۰۱۵

…………………………………….. 

بنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای، شش ماه پس ازانتخابات هیئت مدیره در روز دوشنبه ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۴ با موفقیت برگزار شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش هایاعضاء پاسخ فرمودند

مجمع عمومی میاندوره ای ۲۰۱۴، گزارش عملکرد هیئت مدیره کانون

مجمع عمومی میاندوره ای ۲۰۱۴، گزارش عملکرد هیئت مدیره کانون