کمیته سخنرانی

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

******


**************************************

سخنرانان ماه ژوئن کانون دوستداران فرهنگ ایران

دکتر محمد برقعی

دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- دکتر محمد برقعی 
موضوع سخنرانی: تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران

دو شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲- هیئت مدیره/ کمیته انتخابات
موضوع گرد همایی: انتخاب هیئت مدیره

مهرداد درویش پور

دو شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲- مهرداد درویش پور
موضوع سخنرانی: مهاجرت و قومیت، نگاهی به جامعه چند فرهنگی سوئد، تبعیض اتنیکی مانع اصلی هم پیوستگی مهاجران است

ت

******

 

کانون دوستداران فرهنگ ایران از دوستان اهل قلم ، نویسندگان و دانشمندان و همه کسانی که در زمره سخنران و پزوهشگر هستند دعوت می کند که برای پر بارتر کردن کانون با شرکت خود ما را را در این راه یاری رسانند. برای معرفی سخنران لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید

Kanoon.iranian@gmail.com