Youtube Analytics

 

در یوتیوب بطور دقیق محاسبه میشود کدام ویدئو در هفته گذشته، ماه گذشته، سه ماه گذشته، سال گذشته بیشترین تماشاچی را داشته است. حتی نشان میدهد چند درصد از تماشاکننده ها زن و چنددرصد مرد بوده و در کدام کشورهای جهان بوده اند. از این پس سعی خواهد شد آنالیز هفته گذشته، ماه گذشته، سه ماه گذشته و سال گذشته را در اینجا برای علاقمندان به اشتراک بگذاریم. اگر روی هر تصویر کلیک کنید، تصویر بزرگتر خواهد شد و شما بهتر میتوانید حروف را مشاهده کنید. در زیر هر تصویر نشان میدهد چند درصد از تماشا کننده ها مرد و یا زن بوده و از کدام کشورهای جهان میباشند

تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۵ تا ۲۵ جولای ۲۰۱۵

هفته گذشته

تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۵ تا ۲۵ جولای ۲۰۱۵

اول جولای ۲۰۱۵ تا ۳۱ جولای ۲۰۱۵

اول جولای ۲۰۱۵ تا ۳۱ جولای ۲۰۱۵

اول جولای ۲۰۱۵ تا ۳۱ جولای ۲۰۱۵

تاریخ اول آپریل ۲۰۱۵ تا ۳۰ ماه جون ۲۰۱۵

سه ماه گذشته

اول آپریل ۲۰۱۵ تا ۳۰ جون ۲۰۱۵

آنالیز تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ تا اول آگوست ۲۰۱۵

January 1, 2015 to August 1, 2015

January 1, 2015 to August 1, 2015