همکاری در کمیته ها

جلسات کمیته های زیر ماهی یکبار به قرار زیر تشکیل میگردد. از اعضای کانون درخواست میشود در جلسات کمیته مورد علاقه خود شرکت کرده و در پیشبرد اهداف کانون با ما همکاری نمایند. جلسات زیر  از طریق برنامه مجازی زوم برگزار می شود.

جلسه کمیته تدارکات و جشنها : آخرین چهارشنبه هرماه

جلسه کمیته سخنرانی : اولین پنج شنبه هر ماه

جلسه کمیته روابط عمومی : دومین چهار شنبه هر ماه