همکاری در کمیته ها

جلسات کمیته های زیر ماهی یکبار به قرار زیر تشکیل میگردد. از اعضای کانون درخواست میشود در جلسات کمیته مورد علاقه خود شرکت کرده و در پیشبرد اهداف کانون با ما همکاری نمایند. جلسات زیر  دوشنبه ها بعد از برنامه سخنرانی ساعت ۱۰ و نیم شب در رستوران نیبرز برگزار میشود

 جلسه کمیته تدارکات و جشنها : دومین دوشنبه هرماه

جلسه کمیته سخنرانی : سومین دوشنبه هر ماه

جلسه کمیته روابط عمومی : چهارمین دوشنبه هر ماه