جدول برنامه های سال ۲۰۱۹

جدول برنامه های ماه دسامبر دوهزار و نوزده

جدول برنامه های ماه نوامبر سال دوهزار و نوزده میلادی

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری – ۲۷ اکتبر دوهزار ونوزده

جشن مهرگان ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ با همیاری سازمانهای منطقه

جدول برنامه  های ماه اکتبر سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه سپتامبر سال دو هزار و نوزده میلادی 

 جدول برنامه های ماه جولای و آگوست  ۲۰۱۹

جدول برنامه های ماه جولای سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه جون سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه می سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه آپریل سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه مارس سال دوهزار و نوزده میلادی

جدول برنامه های ماه فوریه سال دو هزار و نوزده میلادی 

جدول برنامه های ماه ژانویه سال دو هزار و نوزده میلادی