اخبار تظاهرات به روایت تصویر

تجمع گسترده ایرانیان مقیم خارج کشور، در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران

تصاویر زیر مربوط به ۱۱ مارس ۲۰۲۳ در واشنگتن دی سی می باشد.