اخبار تظاهرات به روایت تصویر

تجمع گسترده ایرانیان مقیم خارج کشور، در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران