آموزش موسیقی

ویدئوی اولین کلاس مشترک کانون و مرکز آموزش موسیقی کلاسیک ایران به سرپرستی آقای نادر مجد را که جمعه هشتم ژانویه از طریق زوم برگزار شد و مورد استقبال تعداد کثیری از دوستداران موسیقی قرار گرفت را اینجا ببینید

 دومین گارگاه جمعه ٢٢ ژانويه ساعت ٧ بعد از ظهر برگزار خواهد شد. رمز ورود به جلسه طبق کلاس قبلی از قرار زیر است

Zoom meeting ID: 703 202 1357
Passcode: 123

Friday January 22, 2021 at 7 pm.

کانون دوستداران فرهنك ايران  و مرکز آموزش موسیقی کلاسیک ایران برای اولین بار كارگاه زيبايى شناسى موسيقى ايران  به سرپرستى نادر مجد را با سلسله كلاسهايى از طريق زوم  برگزار  مینمایند، تاریخ شروع كارگاه ازهشتم ژانويه ٢٠٢١ در دومين و چهار مین جمعه هر ماه  از ساعت ٧ تا ٨ خواهد بود ژانویه ۸، ۲۲ فوریه ۱۲ ، ۲۶ و مارچ ۱۲

كارگاه زيبائى شناسى موسيقى ايران

در ميان هنرها، موسيقى مقام ويژه اى دارد. موسيقى برخلاف هنرهاى ديگر از سايه ى اشياء صحبت نمى كند بلكه با جوهر شيئى سروكار دارد. بنابراين درك و لذت بردن از آن ساخت و كارهاى ويژه ى خود را دارد.

در سرى نشست هاى در اين زمينه به موضوعات زير خواهيم پرداخت:

١- تئورى موسيقى كه شامل عناصر تشكيل دهنده ى آن چون ريتم، نغمه و ساير خصوصيات از جمله ساختار دستگاه، آواز، و گوشه از يكسو و نيز چگونگى ارائه آن در چارچوب پيش درآمد، آواز، چهار مضراب، قطعات ضربى، تصنيف و رنگ و غيره

٢- اشاره ى مختصر به تاريخ تحول موسيقى در بستر فرهنگى ايران، موسيقى رديفى، موسيقى محلى، و فولكلوريك

٣- فلسفه هنر و زيبائى شناسى موسيقى كلاسيك ايران

٤- چگونگى درك، ستايش، و لذت بردن موسيقى

Zoom meeting ID: 703 202 1357
Passcode: 123

The Center for Persian Classical Music in Virginia will be holding a joint event with the Iranian Cultural Association in the form of a workshop series via Zoom under the guidance of Nader Majd, Ph.D., composer, Tar Maestro, and scholar in the field of music.. 

Programs will be held for five sessions starting January 1, 2021 on the second and fourth Fridays of each month at 7:00 to 8:00 p.m.  Each session will contain 15 minutes speech in Persian, 15 minutes speech in English, and live music performance.

Among the arts, music has a special place. Unlike other art forms which speak of the shadow of things music deals with the essence of things. As such understanding and appreciation of music has its own special methods and procedures.

At the workshop, we will discuss the following topics:

1- Music theory which includes its constituent elements such as rhythm, song and other characteristics like the structure of the Dastgah (scale), Avaz (sub-scale), and Gusheh (segment, part) on the one hand, as well as  their presentation in the framework of overture, Avaz (nonrhythmic), Char Mezrab (rhythmical piece), Tasnif (ballad) and Reng (dance song), etc.

2- A brief reference to the history of music transformation in the cultural context of Iran, Radif (repertory), rural music, and folk music.

3- Philosophy of art and aesthetics of classical Iranian music

4. How to understand, appreciate, and enjoy music