ویدئوی سخنرانی های کانون در سال ۲۰۲۰

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۱ از ۲ – گروه مطالعاتی تاریخ پژوهان- فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی- ۲۴ فوریه  دو هزار و بیست

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۲ از ۲ – گروه مطالعاتی تاریخ پژوهان- فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی- ۲۴ فوریه دوهزار و بیست

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۱ از ۲ – پرسش و پاسخ – فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۲ از ۲ – پرسش و پاسخ – فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی

********************************************

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-مهرزاد بروجردی- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-پرسش و پاسخ ۱ از ۲- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-پرسش و پاسخ ۲ از ۲- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

*****************************************

اشاره به سه روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-بخش یک ازدو- سعید ضرابیان- ۳ فوریه دوهزار و بیست

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-بخش دو از دو

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-پرسش و پاسخ یک از دو

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-پرسش و پاسخ دو از دو

***************************************

ویدیوی سخنرانی احسان عابدی، سخنرانی، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ ، روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه بر آن

روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه برآن- پرسش پاسخ ۱ از دو

روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه برآن- پرسش پاسخ ۲ از دو

************************************

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول سخنرانی، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم سخنرانی، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا