آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۷

کانون در سالی که گذشت، برنامه های کانون در سال ۲۰۱۷

…………………………………………………………………….

نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان، بخش اول، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷، محمد اقتداری

نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان، بخش دوم، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷، محمد اقتداری

نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان، بخش پرسش و پاسخ(۱) ۱۸دسامبر ۲۰۱۷، محمد اقتداری

نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان، بخش پرسش و پاسخ(۲) ۱۸دسامبر ۲۰۱۷، محمد اقتداری

…………………………………………………………………..

چندین ویدئو از مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش اول

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش دوم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش سوم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش چهارم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش اول موسیقی

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش دوم موسیقی

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، تصاویر و کتابهای روی میز

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، تصاویر روی میز

……………………………………………………………………………………

موضوع: شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، سعید یوسف

شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر، بخش دوم، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، سعید یوسف

شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر، بخش سوم، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، سعید یوسف

شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر، بخش چهارم، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، سعید یوسف

………………………………………………………………………………………………….

نبرد قدرت در خاورمیانه، جایگاه ایران و برخورد آمریکا، ۴ دسامبر ۲۰۱۷، علی شاکری

نبرد قدرت در خاورمیانه، جایگاه ایران و برخورد آمریکا، بخش دوم، ۴ دسامبر ۲۰۱۷، علی شاکری

………………………………………………………………..

ماهیت مادی وجود انسان، بخش اول، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، تقی کیمیائی اسدی

ماهیت مادی وجود انسان، بخش دوم، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، تقی کیمیائی اسدی

ماهیت مادی وجود انسان، بخش پرسش و پاسخ، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، تقی کیمیائی اسدی

…………………………………………………………………………………….

چگونه در باب دموکراسی اندیشه کنیم، بخش اول، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، علی میرسپاسی

چگونه در باب دموکراسی اندیشه کنیم، بخش دوم، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، علی میرسپاسی

چگونه در باب دموکراسی اندیشه کنیم، بخش پرسش و پاسخ، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، علی میرسپاسی

……………………………………………………………………………………………….

پرویز تاتل خانلری برگستره ادب فارسی، بخش اول، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، محمد وثوقی

پرویز تاتل خانلری برگستره ادب فارسی، بخش دوم، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، محمد وثوقی

پرویز ناتل خانلری برگستره ادب فارسی، بخش پرسش و پاسخ، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، محمد وثوقی

……………………………………………………………………………………………

حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران، بخش اول، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷حسین سیف زاده

حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران، بخش دوم، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، حسین سیف زاده

حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران، بخش سوم، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، حسین سیف زاده

 بخش پرسش و پاسخ حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران، بخش اول، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، حسین سیف زاده

بخش پرسش و پاسخ حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران، بخش دوم، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، حسین سیف زاده

……………………………………………………………………………………

مسئله کردستان، استقلال، فدرالیسم، خودمختاری، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷، محمد امینی

مسئله کردستان، استقلال، فدرالیسم، خودمختاری؟ بخش پرسش و پاسخ، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷، محمد امینی

…………………………………………………………………………….

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، فرشید مقیمی، ۱۶ اکتبر۲۰۱۷، بخش اول

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش دوم

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش پرسش و پاسخ

……………………………………………………………………………….

هفت راز تآثیر صدا بر جان و روان برای سلامتی، دوم اکتبر ۲۰۱۷، احمد ندیمی

هفت راز تآثیر صدا بر جان و روان برای سلامتی، دوم اکتبر ۲۰۱۷، احمد ندیمی، بخش دوم

هفت راز تآثیر صدا بر جان و روان برای سلامتی، بخش موسیقی

هفت راز تآثیر صدا بر جان و روان برای سلامتی، بخش پرسش و پاسخ

…………………………………………………………………………..

تآتر دهه پنجاه با تکیه بر شهر قصه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، جمیله ندائی

تآتر دهه پنجاه با تکیه بر شهر قصه، بخش پرسش و پاسخ، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، جمیله ندائی

……………………………………………………………………………………..

بررسی شرایط اقتصادی ایران و اثرات تحریم ها، اصل سخنرانی، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷، ناهید کلباسی

بررسی شرایط اقتصادی ایران و اثرات تحریم ها، بخش پرسش و پاسخ، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷، ناهید کلباسی

بررسی شرایط اقتصادی ایران و اثرات تحریم ها، بخش پرسش و پاسخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷، ناهید کلباسی

……………………………………………………………………………………….

 پروژه امید در فرهنگ و تمدن ایران، بخش اول، ۴ سپتامبر ۲۰۱۷، قدمعلی سرامی

 پروژه امید در فرهنگ و تمدن ایران، بخش دوم، ۴ سپتامبر ۲۰۱۷، قدمعلی سرامی

 پروژه امید در فرهنگ و تمدن ایران، بخش پرسش و پاسخ، ۴ سپتامبر ۲۰۱۷، قدمعلی سرامی

پروژه امید در فرهنگ و تمدن ایران، بخش پرسش و پاسخ دوم

……………………………………….

مصدق از دیدگاه شاعران… آثار ویرانگر کودتای ۲۸ مرداد بر نسلی از فرهیختگان و روشنفکران ایران، ۲۸ آگوست، اردشیر لطفعلیان

مصدق از دیدگاه شاعران… آثار ویرانگر کودتای ۲۸ مرداد بر نسلی از فرهیختگان و روشنفکران ایران، ۲۸ آگوست، اردشیر لطفعلیان، بخش پرسش و پاسخ

……………………………………………………………….

سیاست خارجی ایران، ۲۱ آگوست ۲۰۱۷، منصور فرهنگ

سیاست خارجی ایران، ۲۱ آگوست ۲۰۱۷، بخش پرسش و پاسخ، منصور فرهنگ

…………………………………………………………………………

تونس، تجربه موفق بهار عربی، ۱۴ آگوست ۲۰۱۷، مهدی نوربخش

تونس، تجربه موفق بهار عربی، بخش پرسش و پاسخ اول، ۱۴ آگوست ۲۰۱۷، مهدی نوربخش

تونس، تجربه موفق بهار عربی، بخش پرسش و پاسخ دوم، ۱۴ آگوست ۲۰۱۷، مهدی نوربخش

…………………………………………………………………….

انسان در شعر معاصر، بخش اول، ۷ آگوست ۲۰۱۷، صمصام کشفی

انسان در شعر معاصر، بخش دوم، ۷ آگوست ۲۰۱۷، صمصام کشفی

…………………………………………………………………..

موضوع: چالشهای توسعه در آفریقا، یک تجربه شخصی، ۳۱ جولای ۲۰۱۷، سعید ضرابیان

چالشهای توسعه در آفریقا، یک تجربه شخصی، بخش پرسش و پاسخ، ۳۱ جولای ۲۰۱۷، سعید ضرابیان

…………………………………………………………………

مطالعه تطبیقی میان هفت خوان رستم و افراسیاب، بخش اول، ۲۴ جولای ۲۰۱۷، مهوش شاهق

مطالعه تطبیقی میان هفت خوان رستم و افراسیاب، بخش دوم، ۲۴ جولای ۲۰۱۷، مهوش شاهق

………………………………………………….

موضوع: سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش اول سخنرانی، ۱۷ جولای ۲۰۱۷، دکتر علی افشاری

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش دوم سخنرانی، ۱۷ جولای ۲۰۱۷، دکتر علی افشاری

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش اول پرسش و پاسخ

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش دوم پرسش و پاسخ

 پیام تآسف برای درگذشت مریم میرزاخانی

سخنی کوتاه در مورد خانم مریم میرزاخانی

…………………………………………………………….

موضوع: مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش اول 

مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش دوم، ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

بخش پرسش و پاسخ مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

اجرای بخش کوتاهی از ترانه بری باخ در بخش پایانی سخنرانی مغز و شعر توسط دکتر بیژن باران

…………………………………………………………………………….

مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا، المیرا کریمی، ۳ جولای ۲۰۱۷، بخش اول

مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا، المیرا کریمی، ۳ جولای ۲۰۱۷، بخش دوم

پرسش و پاسخ – مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا ، بخش اول

پرسش و پاسخ – مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا ، بخش دوم

……………………………………………………………………………………………..

گفته‌ها و ناگفته‌های پرویز صیاد، بخش اول، ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷، پرویز صیاد

گفته های و ناگفته های پرویز صیاد، بخش دوم، ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷، پرویز صیاد

پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، ۲۶ جون ۲۰۱۷، بخش اول

پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، ۲۶ جون ۲۰۱۷، بخش دوم

…………………………………………………………………………..

نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهب در دولت ترامپ، ۱۹ جون ۲۰۱۷، دکتر محمد برقعی

نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ، ۱۹ جون ۲۰۱۷، بخش دوم سخنرانی، محمد برقعی

پرسش و پاسخ- نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ

………………………………………………………………………………

امپراطوری آشوب، ۱۲ جون ۲۰۱۷، دکتر یونس پارسا بناب

بخش اول پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

بخش دوم پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

بخش سوم پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

…………………………………………………………….

مشکلات خانوادگی و سالارمنشی، بخش اول سخنرانی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

مشکلات خانوادگی و سالار منشی، بخش دوم سخنرانی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

بخش اول پرسش و پاسخ سخنرانی فریفته امام قریشی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

بخش دوم پرسش و پاسخ سخنرانی فریفته امام قریشی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

……………………………………………………………………………………….

جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور، بخش اول سخنرانی، زهره خیام، ۸ مارس

جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور، بخش دوم سخنرانی، زهره خیام، ۸ مارس

مبارزات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران و وظایف ما در خارج از کشور، فرامرز رفیعی و امیر جواهری از طریق اسکایپ. اول ماه می ۲۰۱۷، شامل بخش اول سخنرانی، بخش دو، بخش سوم و بخش چهارم سخنرانی که لینک این ۴ بخش را در زیر مشاهده میکنید
بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی

بخش سوم سخنرانی

بخش چهارم سخنرانی

————————————————————————————-

مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان، ۲۴ ماه می ۲۰۱۷، فرزاد شبستری، بخش دوم سخنرانی

مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان، ۲۴ ماه می ۲۰۱۷، فرزاد شبستری، بخش اول سخنرانی

اثر شبکه های اجتماعی در زندگی ما و کودکان، ۱۷ آوریل ۲۰۱۷، سارا فتوت بهمراه ۲ پسرش

بخش دوم سخنرانی خانم سارا فتوت

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خانم سارا فتوت

کوچ تاریخی کردهای خراسان و نقش آنها در دفاع از مرزهای شمال شرقی ایران، ایرج قهرمانلو، بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو

پانزده فیلم کوتاه بیاد کیارستمی، ساخته فرید بزرگمهر، ۳ مارچ ۲۰۱۷، فرید بزرگمهر

پانزده فیلم کوتاه بیاد کیارستمی، ساخته فرید بزرگمهر، بخش دوم سخنرانی

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی آقای فرید بزرگمهر

ارتباطات بدون خشونت/ زبان زندگی، ۶ مارچ ۲۰۱۷، منیژه صدقی حسنی

چهار ویدئوی زیر از بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خانم منیژه صدقی حسنی تحت عنوان ارتباطات بدون خشونت/ زبان زندگی گرفته شده است

برقراری نظم در جلسات / بخشی از قسمت پرسش و پاسخ

چگونه زندگی را برای خود و دیگران غنی سازیم

بخش پرسش و پاسخ/اظهار نظرهای شرکت کنندگان

خشونت از زبان شروع میشود

بحث آزاد، وقایع امروز ایران، ۲۶ فوریه ۲۰۱۷، آغازگر بحث: محمد برقعی

ویدئوی بخش دوم بحث آزاد، ۲۶ فوریه ۲۰۱۷، محمد برقعی

داده ها و باورها، ۲۰ ماه فوریه ۲۰۱۵، غلام ترشیزی

بخش پرسش و پاسخ داده ها و باورها، ۲۰ فوریه ۲۰۱۷، غلام ترشیزی

مبارزات مردم آذربایجان پس از انقلاب اسلامی، ۱۳ ماه فوریه ۲۰۱۷، حبیب آذرسینا

مرگ خدا، نهیلیسم و هنر، ۶ ماه فوریه ۲۰۱۷، تقی مختار

لبه تیغ: میراث بازیگران زن در سینمای ایران ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ بخش معرفی کارگردان 

لبه تیغ: میراث بازیگران زن در سینمای ایران ۳۰ژانویه ۲۰۱۷ بخش بعد از پایان فیلم

محمدرضا شفیعی کدکنی، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، دکتر رضا قنادان

محمدرضا شفیعی کدکنی ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، بخش پرسش و پاسخ، رضا قنادان

محمدرضا شفیعی کدکنی ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، بخش سوم سخنرانی، رضا قنادان