آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۹

Correcting Common Misconception about Venezuela – Dr. Gregory Wilpert – May 13, 2019

Correcting Com. Misconception about Venezuela- May 13, 2019- Q & A

*****************************************

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما- محمد اشرفی – ۶ می دوهزار و نوزده

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما – پرسش وپاسخ یک از دو

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما – پرسش وپاسخ دو از دو

***************************************

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- دکتر مرتضی محیط بخش یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- ۲۹ آپریل ۲۰۱۹ – بخش دو از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ دو از دو

**************************************

غرب و سیاست خارجی ایران – بخش یک از دو – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – بخش دو از دو – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – پرسش و پاسخ ۱ از ۲ – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – پرسش و پاسخ ۲ از ۲ – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

**************************************

 باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه  – ۱۵آپریل ۲۰۱۹- بخش یک از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – بخش دو از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – پرسش و پاسخ یک از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – پرسش و پاسخ دو از دو

***************************************

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش یک از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش دو از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش سه از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش یک ار دو- پرسش و پاسخ

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش دو ار دو- پرسش و پاسخ

************************************

طنز تلخ تاریخ : فتح علیشاه قاجار ـ دکتر احمد کاظمی موسوی ـ ۱ آپریل دوهزار و نوزده

طنز تلخ تاریخ : فتح علیشاه قاجار ـ پرسش و پاسخ ـ ۱ آپریل دوهزار و نوزده

***********************************

حافظه ما چگونه کار میکند؟۱۸ مارس ۲۰۱۹ بخش یک از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش دو از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش پرسش و پاسخ

**********************************

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران – ۱۱ مارس ۲۰۱۹ بخش یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش دو از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  دو از دو

*********************************

آینده ایران – افشین نریمان ۴ مارس  دو هزار ونوزده

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش یک از دو

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش دو از دو

************************************

انقلاب بهمن وآینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- محمد امینی

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش یک از دو

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش دو از دو

**************************

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران – ۷ ژانویه ۲۰۱۹ – منصور اسانلو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش یک از دو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش دو از دو