آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۹

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش یک از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش دو از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش پرسش و پاسخ

**********************************

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش دو از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  دو از دو

*********************************

آینده ایران – افشین نریمان ۴ مارس  دو هزار ونوزده

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش یک از دو

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش دو از دو

************************************

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۴ ژانویه دوهزار و نوزده- محمد امینی

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۴ ژانویه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش یک از دو

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۴ ژانویه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش دو از دو

**************************

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران – ۷ ژانویه ۲۰۱۹ – منصور اسانلو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش یک از دو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش دو از دو