آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۹

موقعیت کنونی مبارزه مردم ایران برای دموکراسی- عمر ایلخانیزاده- ۱۶ دسامبر دوهزار و نوزده

موقعیت کنونی مبارزه مردم ایران برای دموکراسی- عمر ایلخانیزاده- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹- پرسش و پاسخ یک از دو

موقعیت کنونی مبارزه مردم ایران برای دموکراسی- عمر ایلخانیزاده- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹- پرسش و پاسخ دو از دو

****************************************

نقش شبکه های اجتماعی در تحولات و اصلاحات سیاسی- اجتماعی – بخش ۱ از ۲- اردوان روزبه- ۹ دسامبر دوهزار ونوزده

نقش شبکه های اجتماعی در تحولات و اصلاحات سیاسی- اجتماعی – بخش ۲ از ۲- اردوان روزبه- ۹ دسامبر دوهزار ونوزده

نقش شبکه های اجتماعی در تحولات و اصلاحات سیاسی- اجتماعی – پرسش و پاسخ یک از دو

نقش شبکه های اجتماعی در تحولات و اصلاحات سیاسی- اجتماعی – پرسش و پاسخ دو از دو

 **************************************

شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- بخش یک از دو- ۲ دسامبر  دو هزار و نورده 

شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- بخش دو از دو-۲ دسامبر دو هزار ونوزده

شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- پرسش و پاسخ- ۲ دسامبر دو هزار و نوزده

****************************************

ماهیت مادی وجود انسان، بخش اول، ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹، دکتر کیمیائی اسدی

ماهیت مادی وجود انسان، بخش دوم، ۱۸ نوامبر، دکتر کیمیائی اسدی

ماهیت مادی وجود انسان، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۸ نوامبر، دکتر کیمیائی اسدی

ماهیت مادی وجود انسان، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۸ نوامبر، دکتر کیمیائی اسدی

……………………………………………………………

معرفی فیلم حرفه مستند ساز، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ خانم جمیله ندائی

بخش پرسش و پاسخ معرفی فیلم حرفه مستند ساز، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹، جمیله ندائی

—————————————————————————

جنبش جلیقه زردها در فرانسه – بخش یک از دو- جمیله ندائی – ۲۸ اکتبر دوهزار و نوزده

جنبش جلیقه زردها در فرانسه – جمیله ندائی- بخش دو از دو – ۲۸ اکتبر دوهزار و نوزده

جنبش جلیقه زردها در فرانسه – پرسش و پاسخ یک از دو – ۲۸ اکتبر دوهزار و نوزده

جنبش جلیقه زردها در فرانسه – پرسش و پاسخ دو از دو – ۲۸ اکتبر دوهزار و نوزده

*****************************************

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش یک از سه – ۲۷ اکتبر دوهزار و نوزده

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش دو از سه

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش سه از سه

********************************************

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی بخش یک از دو – محمد وثوقی – ۲۱ اکتبر دوهزار و نوزده

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی بخش دو از دو – محمد وثوقی – ۲۱ اکتبر دوهزار و نوزده

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی – پرسش و پاسخ یک از دو

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی – پرسش و پاسخ دو از دو

**************************************

جشن مهرگان – سفره سنتی جهت بزرگداشت مهرگان

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش یک از چهار

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش دواز چهار

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش سه از چهار

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش چهار از چهار

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بنیاد فرهنگی دماوند

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – پاک- کارگاه هنر

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – کانون دوستداران فرهنگ ایران

***************************************

تاریخ طنز در ادبیات ایران بخش یک از دو – دکتر حسن جوادی ۱۴ اکتبر دوهزار و نوزده

تاریخ طنز در ادبیات ایران بخش دو از دو – دکتر حسن جوادی ۱۴ اکتبر دوهزار و نوزده

تاریخ طنز در ادبیات ایران بخش پرسش و پاسخ – دکتر حسن جوادی ۱۴ اکتبر دوهزار و نوزده

**************************************

حکومت خوب از تعریف تا عمل- لزوم تعمق در مفاهیم دولت، حکومت ، دموکراسی و جمهوری- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ مسعودعالمی

حکومت خوب از تعریف تا عمل- لزوم تعمق در مفاهیم دولت، حکومت ، دموکراسی و جمهوری- پرسش و پاسخ

***************************************

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری – دکتر سروش دباغ ۲۳ سپتامبر دوهزار ونوزده

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری- پرسش و پاسخ یک از دو

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری- پرسش و پاسخ دواز دو

********************************

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ۱۶ سپتامبر، ایرج امبش

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بخش پرسش و پاسخ، ۱۶ سپتامبر، ایرج امبش

………………………………………………………………………………………..

میراث ماندگار شاپور بختیار، بخش اول، ۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ابراهیم بی پروا

میراث ماندگار شاپور بختیار، بخش دوم، بخش دوم، ۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ابراهیم بی پروا

میراث ماندگار شاپور بختیار، بخش پرسش و پاسخ، بخش پرسش و پاسخ

…………………………………………………………………………………..

ازدواج های نادرست، بخش اول، ۲۶ آگوست ۲۰۱۹، فریفته امام قریشی

ازدواج های نادرست، بخش دوم، ، ۲۶ آگوست ۲۰۱۹، فریفته امام قریشی

ازدواج های نادرست، بخش اول پرسش و پاسخ، ۲۶ آگوست ۲۰۱۹، فریفته امام قریشی

ازدواج های نادرست، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۲۶ آگوست ۲۰۱۹، فریفته امام قریشی

………………………………………………………………………………………………….

جامعه، فرهنگ، هویت وشهر: یک قرن تجربه مدرنیت ایرا نی- بخش یک از دو- علی کیافر-۱۹ اگست  دو هزار و نوزده

جامعه، فرهنگ، هویت وشهر: یک قرن تجربه مدرنیت ایرا نی- بخش دو از دو- علی کیافر-۱۹ اگست  دو هزار و نوزده

جامعه، فرهنگ، هویت وشهر: یک قرن تجربه مدرنیت ایرا نی- پرسش و پاسخ یک از دو- علی کیافر

جامعه، فرهنگ، هویت وشهر: یک قرن تجربه مدرنیت ایرا نی- پرسش و پاسخ دو از دو- علی کیافر

************************************

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – بخش ۱ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – بخش ۲ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – پرسش و پاسخ ۱ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – پرسش و پاسخ ۲ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

************************************

نگاهی به غزل حافظ زان یار دلنواز از سه منظر کلام، ریاضی و موسیقی دکتر نادر مجد، بخش اول

 نگاهی به غزل حافظ زان یار دلنواز از سه منظر کلام، ریاضی و موسیقی دکتر نادر مجد، بخش دوم

 نگاهی به غزل حافظ زان یار دلنواز از سه منظر کلام، ریاضی و موسیقی دکتر نادر مجد، بخش اول پرسش و پاسخ

نگاهی به غزل حافظ زان یار دلنواز از سه منظر کلام، ریاضی و موسیقی دکتر نادر مجد، بخش دوم پرسش و پاسخ

متن سخنرانی دکتر نادر مجد

————————————————————————–

میکروبیم چیست و نقش آن در سلامتی، بخش اول، ۲۲ جولای ۲۰۱۹، فریده صادقی

میکروبیم چیست و نقش آن در سلامتی، بخش دوم، ۲۲ جولای ۲۰۱۹، فریده صادقی

میکروبیم چیست و نقش آن در سلامتی، بخش اول پرسش و پاسخ، ۲۲ جولای ۲۰۱۹، فریده صادقی

میکروبیم چیست و نقش آن در سلامتی، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۲۲ جولای ۲۰۱۹، فریده صادقی

فایل سخنرانی دکتر فریده صادقی

………………………………………………………………………………………………………

توضیح در استیصال اقتصادی ایران – دکتر حمید زنگنه – ۱۵ جولای دوهزار و نوزده – بخش یک از دو

توضیح در استیصال اقتصادی ایران – دکتر حمید زنگنه – ۱۵ جولای دوهزار و نوزده – بخش دو از دو

توضیح در استیصال اقتصادی ایران –  حمید زنگنه – ۱۵ جولای ۲۰۱۹ – بخش پرسش و پاسخ یک از دو 

توضیح در استیصال اقتصادی ایران –  حمید زنگنه – ۱۵ جولای ۲۰۱۹ – بخش پرسش و پاسخ دو از دو

*************************************

عوامل بازگشت استبداد در ایران بعد از انقلاب، بخش اول، اول جولای ۲۰۱۹، محمد جعفری

عوامل بازگشت استبداد در ایران بعد از انقلاب، بخش دوم، اول جولای ۲۰۱۹، محمد جعفری

عوامل بازگشت استبداد در ایران بعد از انقلاب، بخش پرسش و پاسخ، اول جولای ۲۰۱۹، محمد جعفری

****************************************

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم – دکتر سعادت لاجوردی – ۱۰ جون دوهزار و نوزده

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم – پرسش و پاسخ ۱ از ۲ – ۱۰ جون دوهزار و نوزده

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم – پرسش و پاسخ ۲ از ۲ – ۱۰ جون دوهزار و نوزده

***************************************

سهم مطبوعات در گسترش شعر نیمایی – حسین سرفراز – ۳ جون دوهزار و نوزده

سهم مطبوعات در گسترش شعر نیمایی – حسین سرفراز – ۳ جون ۲۰۱۹-  پرسش وپاسخ 

**************************************

سیر تاریخی مذاکرات هسته ای و روابط کنونی ایران و آمریکا – مجتبی واحدی – ۲۰ می دوهزار و نوزده

سیر تاریخی مذاکرات هسته ای و روابط کنونی ایران و آمریکا – پرسش و پاسخ یک از دو
سیر تاریخی مذاکرات هسته ای و روابط کنونی ایران و آمریکا – پرسش و پاسخ دو از دو

****************************************

Correcting Common Misconception about Venezuela – Dr. Gregory Wilpert – May 13, 2019

Correcting Com. Misconception about Venezuela- May 13, 2019- Q & A

*****************************************

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما- محمد اشرفی – ۶ می دوهزار و نوزده

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما – پرسش وپاسخ یک از دو

نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما – پرسش وپاسخ دو از دو

***************************************

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- دکتر مرتضی محیط بخش یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- ۲۹ آپریل ۲۰۱۹ – بخش دو از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ دو از دو

**************************************

غرب و سیاست خارجی ایران – بخش یک از دو – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – بخش دو از دو – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – پرسش و پاسخ ۱ از ۲ – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

غرب و سیاست خارجی ایران – پرسش و پاسخ ۲ از ۲ – دکتر مهدی نوربخش ۲۲ آپریل دو هزار و نوزده

**************************************

 باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه  – ۱۵آپریل ۲۰۱۹- بخش یک از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – بخش دو از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – پرسش و پاسخ یک از دو

باز خوانی  « ده شب شعر انستیتو گوته» پس از جهار دهه – پرسش و پاسخ دو از دو

***************************************

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش یک از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش دو از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش سه از سه – ۸ آپریل دوهزار و نوزده

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش یک ار دو- پرسش و پاسخ

همکاری ایرانیان ـ چالشها و فرصتها بخش دو ار دو- پرسش و پاسخ

************************************

طنز تلخ تاریخ : فتح علیشاه قاجار ـ دکتر احمد کاظمی موسوی ـ ۱ آپریل دوهزار و نوزده

طنز تلخ تاریخ : فتح علیشاه قاجار ـ پرسش و پاسخ ـ ۱ آپریل دوهزار و نوزده

***********************************

حافظه ما چگونه کار میکند؟۱۸ مارس ۲۰۱۹ بخش یک از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش دو از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش پرسش و پاسخ

**********************************

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران – ۱۱ مارس ۲۰۱۹ بخش یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش دو از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  دو از دو

*********************************

آینده ایران – افشین نریمان ۴ مارس  دو هزار ونوزده

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش یک از دو

آینده ایران پرسش و پاسخ بخش دو از دو

************************************

انقلاب بهمن وآینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- محمد امینی

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش یک از دو

انقلاب بهمن و آینده ایران – ۱۱ فوریه دوهزار و نوزده- پرسش و پاسخ بخش دو از دو

**************************

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران – ۷ ژانویه ۲۰۱۹ – منصور اسانلو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش یک از دو

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران  پرسش و پاسخ بخش دو از دو