آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۸

 نقش آپوزیسیون ایرای برای گذار از جمهوری اسلامی، ۶ آگوست ۲۰۱۸، حسن ماسالی

نقش آپوزیسیون ایرای برای گذار از جمهوری اسلامی، بخش اول پرسش و پاسخ، ۶ آگوست ۲۰۱۸، حسن ماسالی

نقش آپوزیسیون ایرای برای گذار از جمهوری اسلامی، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۶ آگوست ۲۰۱۸، حسن ماسالی

نقش آپوزیسیون ایرای برای گذار از جمهوری اسلامی، بخش سوم پرسش و پاسخ، ۶ آگوست ۲۰۱۸، حسن ماسالی

…………………………………………………………………………………………

چرا ایرانیان از طب سنتی ایران استقبال کرده اند؟، ۳۰ جولای ۲۰۱۸، حسین صبا

چرا ایرانیان از طب سنتی ایران استقبال کرده اند؟ ۳۰ جولای ۲۰۱۸، حسین صبا، بخش اول پرسش و پاسخ

چرا ایرانیان از طب سنتی ایران استقبال کرده اند؟ ۳۰ جولای ۲۰۱۸، حسین صبا، بخش دوم پرسش و پاسخ

………………………………………………………………………………………

وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش، ۲۳ جولای، فریبا داوودی

وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش، بخش دوم، فریبا داوودی

وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش، بخش اول پرسش و پاسخ، فریبا داوودی

وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش، بخش دوم پرسش و پاسخ، فریبا داوودی

وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش، بخش سوم پرسش و پاسخ، فریبا داوودی

……………………………………………………………………………………….

 جر و بحث یا شخصیت ناآرام، بخش اول، ۱۶ جولای ۲۰۱۸، فریفته امام قریشی

جر و بحث یا شخصیت ناآرام، بخش دوم، ، ۱۶ جولای ۲۰۱۸، فریفته امام قریشی

جرو بحث یا شخصیت ناآرام، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۶ جولای ۲۰۱۸، فریفته امام قریشی

جرو بحث یا شخصیت نا آرام، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۶ جولای ۲۰۱۸، فریفته امام قریشی

…………………………………………………………………………………………

موضوع: آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش اول، ۹ جولای ۲۰۱۸، محمد برقعی

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش دوم، ۹ جولای ۲۰۱۸، محمد برقعی

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش اول پرسش و پاسخ، ۹ جولای ۲۰۱۸، محمد برقعی

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش دوم پرسش و پاسخ، ۹ جولای ۲۰۱۸، محمد برقعی

…………………………………………………………………………………….

 روشنفکر دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران، بخش اول، دوم جولای ۲۰۱۸، آرش نراقی

روشنفکر دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران، بخش دوم، دوم جولای ۲۰۱۸، آرش نراقی

روشنفکر دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران، بخش پرسش و پاسخ، دوم جولای ۲۰۱۸، آرش نراقی

………………………………………………………………………………….

ویدئوهای زیر مربوط به مراسم بزرگداشت دکتر یونس پارسابناب میباشد

شروع برنامه توسط دکتر فرشید مقیمی

موسیقی آذری، بخش ۱

موسیقی آذری، بخش ۲

موسیقی آذری، بخش ۳

موسیقی آذری، بخش ۴

سخنان دکترمحمداقتداری

سخنان آقای افشین بناب، پسر دکتریونس پارسابناب

سخنان محمدعابدینی، دوست دکتر یونس پارسابناب

سخنان ایرج امبش

خوانش نامه های آقایان اسدیان و ضمیری توسط دکتر فرشید مقیمی

سخنان دکتر بهرام زندی

سخنان دکتر مهدی ناظر

سخنان دکتر تبریزی و آقای شهرام اشراقی، سپس اهداء لوحه تقدیر، قبول لوحه و سخنان دکتر پارسا

سخنان دکتر ماسالی، خانم زهره خیام، سهراب جاهد، سپس شروع موسیقی آقای ارسلان حمیدی

اجرای زیبای ویولون توسط آقای ارسلان حمیدی

اعلام پایان مراسم توسط دکتر فرشید مقیمی

………………………………………………………….

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش دوم، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش پرسش و پاسخ، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

………………………………………………………………………………………………

WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, June 4, 2018, Gareth Porter
WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, Q&A Part 1,June 4, 2018, Gareth Porter
WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, Q&A Part 2, June 4, 2018, Gareth Porter

——————————————————————————————————————————————

مثنوی کتابی متفاوت،۳۰ آوریل ۲۰۱۸، نوید بازرگان

بخش پرسش و پاسخ مثنوی کتابی متفاوت،۳۰ آوریل ۲۰۱۸، نوید بازرگان

……………………………………………………………………………………………….

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول پرسش و پاسخ، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

…………………………………………………………………………………………….

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش اول، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش دوم، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

……………………………………………………………………………..

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، بخش اول، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸ معرفی سخنران

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸ بخش دوم

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸بخش سوم

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ،۲۰۱۸بخش اول پرسش و پاسخ

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸بخش دوم پرسش و پاسخ

……………………………………………………………………………

روانشناسی گروههای سیاسی، بخش اول، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

روانشناسی گروههای سیاسی، بخش دوم، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

پرسش و پاسخ روانشناسی گروههای سیاسی، بخش اول، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

پرسش و پاسخ روانشناسی گروههای سیاسی، بخش دوم، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

…………………………………………………………………………

تاریخچه هنرنقاشی در اروپا، ۲۶ مارس ۲۰۱۶، آتی وکیلی

شعرترکی نوروز شهریار با خوانش و ترجمه دکتر پارسا، بمناسبت فرارسیدن نوروز

دکتر فرشید مقیمی شعری از عالی پیام (کارمند دعاگو) را میخواند، بمناسبت فرارسیدن نوروز

…………………………………………………………………………………

مقایسه مبارزات زنان ایران و افغانستان، ۱۹ مارس ۲۰۱۸، خدیجه بهاری

………………………………………………………………………………..

سخنرانی شهرزاد ارشدی، کارگردان فیلم رقصیدن برای تغییر، ۱۲ مارس ۲۰۱۸ بخش اول

سخنرانی شهرزاد ارشدی، کارگردان فیلم رقصیدن برای تغییر، بخش دوم، ۱۲ مارس ۲۰۱۸، بخش دوم

……………………………………………………………………………………..

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش اول، ۵ مارچ ۲۰۱۸، سپیده جدیری

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش دوم

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش پرسش و پاسخ

……………………………………………………………………………………

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش اول، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸ علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش دوم، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش سوم، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر خوئینی

………………………………………………………………………………………

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش اول، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش دوم،  ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش پرسش و پاسخ،  ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی