فایل‌های صوتی سخنرانی هاي کانون ۲۰۲۱

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۱
برنامه دو شنبه ۱۳ دسامبر۲۰۲۱- موسیقی ایران در دوران گذار- بهراد توکلی
برنامه مشترک کمیته حقوق بشر و روابط عمومی کانون- جمعه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱- بهرام رحمانی- دادگاه حمید نوری
برنامه دوشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۱- محسن شیرازی – تاریخچه صنعت گاز ایران و گذری به آبادان

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۱
کانون دوستداران فرهنگ ایران- شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار- رحیم باجغلی- ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱
کانون دوستداران فرهنگ ایران- مشکلات اقتصادی دولت جدید ایران- رضا قرشی- دو شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱
کانون دوستداران فرهنگ ایران- جایگاه کودکان در جنبش دادخواهی، حامد فرمند- ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱
کارگاه روابط عمومی کانون- سخنرانی خانم گلاره بصیری- تاب آوری اجتماعی- ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱
سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- در وضعیت حساس و اضطراری امروز ایران چه باید کرد؟- دو شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران
سخنرانی رضا فانی یزدی-دو شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۱- نئولیبرالیسم و پیامدهای آن در زندگی زحمتکشان

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۱
برنامه روابط عمومی کانون چهار شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ – لادن میرباقری – مسائل مهاجرت
سخنرانی علی محمد اسکندری جو- نیچه فیلسوف خطرناک- دو شنبه ۲۵ اکتبر
دو شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱- یرواند آبراهیمیان- بحران نفت در ایران: از ملی گرایی تا کودئا به انگلیسی
جلسه گفتگو در باره فیلم مستند «بودن و دیدن » در مورد زندگی مریم زندی عکاس

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۱
دوشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱- اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی
محمد امینی- فراز و فرود رضا شاه- دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱
دکتر مصطفی دانش- دو شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱- افغانستان، فریب و فرار


برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۱
دکتر محمد باقر باقری- دوشنبه ۲۳ اوت- چرا و چگونه باید اصول درست اندیشیدن را آموخت؟
علی سجادی- دوشنبه ۱۶ اوت- اشغال نظامی ایران در تابستان ۱۳۲۰
عزت مصلی نژاد- چهار شنبه ۱۱ اوت- حقوق بشر در ازنای تاریخ
بزرگداشت زنده یاد دکتر اسماعیل خوئی- دو شنبه ۹ اوت- صمصام کشفی
دکتر مرتضی محیط- سوم اوت- جهان به کدام سو میرود؟