فایل‌های صوتی سخنرانی هاي کانون

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۱
جلسه گفتگو در باره فیلم مستند «بودن و دیدن » در مورد زندگی مریم زندی عکاس

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۱
دوشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱- اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی
محمد امینی- فراز و فرود رضا شاه- دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱
دکتر مصطفی دانش- دو شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱- افغانستان، فریب و فرار


برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۱
دکتر محمد باقر باقری- دوشنبه ۲۳ اوت- چرا و چگونه باید اصول درست اندیشیدن را آموخت؟
علی سجادی- دوشنبه ۱۶ اوت- اشغال نظامی ایران در تابستان ۱۳۲۰
عزت مصلی نژاد- چهار شنبه ۱۱ اوت- حقوق بشر در ازنای تاریخ
بزرگداشت زنده یاد دکتر اسماعیل خوئی- دو شنبه ۹ اوت- صمصام کشفی
دکتر مرتضی محیط- سوم اوت- جهان به کدام سو میرود؟